Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
DistrictsbesturenKBO Overijssel kent twee districten, Salland en Twente, met elk een eigen bestuur. Zij staan via een korte lijn in contact met de afdelingsbesturen; zij immers vormen het eerste aanspreekpunt. Nu de “omgeving” zich steeds meer in regionaal verband organiseert, krijgt het districtsbestuur een zwaardere taak. Hoe deze taak effectief en efficiënt kan worden ingevuld, heeft voortdurend de aandacht.

Het districtsbestuur werkt daarbij als volgt:

  • Beide districtsbesturen worden elk door twee leden, waaronder altijd de voorzitter, vertegenwoordigd in het bestuur van de KBO Overijssel.
  • Er wordt, mede in het kader van de voorbereiding op de algemene ledenvergadering, jaarlijks tenminste één districtsvergadering belegd. Om het contact goed te houden, is vooralsnog in Salland gekozen voor het uitroepen van twee districtsvergaderingen per jaar. In deze vergaderingen worden de regulieren jaarstukken en informatie t.b.v. de afdelingen behandeld
  • Op verzoek vertegenwoordigen de districtsbesturen de KBO Overijssel bij afdelingsbijeenkomsten.
  • In district Twente worden twee keer per jaar de zogenaamde clusterbijeenkomsten georganiseerd. Hiervoor worden gelijksoortige afdelingen uitgenodigd, om met elkaar van belang zijnde zaken te bespreken. Twente kent drie clusters.Tijdens deze clustervergaderingen ligt de nadruk op uitwisseling van ervaringen en activiteiten tussen afdelingen
  • Het districtsbestuur begeleidt de oprichting van een nieuwe afdeling.