Welkom op de website van de KBO senioren te Zwolle

Er zijn allerlei redenen waarom iemand lid is van de KBO-PCOB Zwolle. De een vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, belangen op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Dat de stem van senioren gehoord wordt bij de plaatselijke overheid. Een ander wil graag deelnemen aan de activiteiten van de afdeling. Weer een ander gaat voor de voordelen die de KBO-PCOB biedt, of steunt de KBO-PCOB uit solidariteit.

Via de KBO-PCOB blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en voor senioren belangrijke onderwerpen en activiteiten. Die vindt u bijvoorbeeld in de nieuwsbrief, die u elke maand ontvangt van de plaatselijke afdeling.

De plaatselijke afdeling is de plek dicht bij huis waar u elkaar kunt ontmoeten.

 

Doelstelling KBO Zwolle

Wie zijn wij?  De Afdeling Zwolle van de KBO stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Zwolle in de meest uitgebreide zin te behartigen. De afdeling telt meer dan 800 leden.

Wat doen wij? Het bestuur van de Afdeling Zwolle organiseert samen met de Afdeling van de PCOB Zwolle regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.
Leden van de KBO kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op deze site en op de algemene sites van KBO en PCOB.

Wat kunt u doen? Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de afdeling.

Privacy

Persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijk persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van organisaties of van overleden personen geen persoonsgegevens zijn.
Er zijn gewone persoonsgegevens: naam, (email)adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, lidmaatschapsnummer,
IBAN-nummer en dergelijke.
Daarnaast zijn er bijzondere persoons-gegevens: BSN, DigiD, ras, geloofsovertuiging, politieke voorkeur, medische gegevens, seksuele voorkeur, lidmaatschap van een vakbeweging, strafrechtelijke gegevens.

Toestemming
KBO-PCOB verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens. Iemand die lid wordt van onze vereniging en daarvoor zelf zijn gegevens beschikbaar stelt doet dat bewust en geeft daarmee toestemming voor het verwerken van zijn/haar gegevens voor het doel waarvoor hij/zij lid wordt. Het plaatsen van foto’s is alleen mogelijk als de afgebeelde personen daarmee instemmen. KBO-PCOB mag uitsluitend de persoonsgegevens gebruiken voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Bijvoorbeeld namen van nieuwe leden en van leden, die zijn overleden, mogen in de Nieuwsbrief worden vermeld zonder verdere toevoeging. Namen van bestuursleden en leden van commissies mogen worden vermeld met mailadres en telefoonnummer omdat zij een functie vervullen in de vereniging en daarom bereikbaar moeten zijn voor de leden.

Foto’s bij activiteiten
Tijdens de activiteiten van KBO/PCOB Zwolle worden foto’s gemaakt. Deze foto’s worden op de site van KBO gezet. Als u dat liever niet wilt, dan kunt u dat bij het aanmelden van de activiteit aan de activiteitencommissie doorgeven.