Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Identiteit en Pastoraal


 De commissie 'Identiteit en Zingeving' heeft de volgende taken:

  • Blijvend aandacht besteden aan het waarborgen van de eigen identiteit van de KBO Overijssel door het bespreekbaar maken van de diepere zaken van het leven. De commissie richt zich hierbij met name op de afdelingen
  • Voorbereiding van de viering, voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering
  • Tenminste één maal per jaar een bijeenkomst organiseren waarin identiteit gebonden onderwerpen worden behandeld
  • Onderhouden en waar nodig opzetten van een goede relatie met de contactpersonen I&P in de afdelingen van de KBO Overijssel
  • Regelmatig een bijdrage leveren ten behoeve van het KBO gedeelte van SeniorenOverijssel (uitgave SENtrum).

Daarnaast gaat de aandacht speciaal uit naar:

  • In samenwerking met het KCWO methodieken voor ouderenpastoraat uitvoeren. Hierbij staat het boek “Het verhaal van je leven” (een project van de Unie KBO) centraal
  • In samenwerking met KCWO en waar mogelijk andere organisaties nieuwe projecten opzetten. Gedacht kan worden aan thema’s zoals ouderen en liturgie, themadagen, activiteiten voor jonge senioren. Er zal aansluiting worden gezocht bij de belangstelling van de achterban en de actualiteit
  • Jaarlijks een themadag organiseren

Bovendien is de commissie regelmatig aanwezig bij de bijeenkomsten in het voor- en najaar van de clusters in Salland en Twente. 

.