Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

De Unie KBO draagt zorg voor de landelijke belangenbehartiging middels de speerpunten KBOthuis, KBOveilig, KBOgeld en KBOdigitaal.  Daarnaast werkt zij samen met andere ouderenorganisaties. Met enige regelmaat voert zij onderhandelingen met de Rijksoverheid en landelijke werkende maatschappelijke organisaties. Zie ook  acties.

De KBO Overijssel draagt zorg voor de belangen van ouderen in Overijssel en  werkt daar waar mogelijk samen met andee ouderen- en maatschappelijke organisaties op provinciaal niveau. Speerpunten daarbij zijn: wonen, zorg en welzijn, inkomen en mobiliteit.

KBO Overijssel werkt samen met haar afdelingen aan:

 • Het in beeld brengen van woonvormen
 • Ouderen betrekken bij woonplannen en het promoten van het Woonkeur certificaat
 • Het ontwikkelen van het project 'Ouderenproof', (voorzieningen in het kader van welzijn, wonen en zorg)
 • inventariseren van behoefte aan seniorenvoorlichting bij gemeenten en wensen van ouderen
 • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen bij het formuleren van beleid in de directe woon- en leefomgeving van ouderen en het in beeld brengen van knelpunten. 
 • Activiteiten ontwikkelen die sociaal isolement bij ouderen moeten voorkomen.
 • Regelingen over inkomenspositie voor ouderen middels informatiebijeenkomsten bekend maken.
 • Bekend maken en gebruik stimuleren van financiŽle regelingen.
 • Vragen over belastingen en invullen van formulieren doorverwijzen naar deskundigen.
 • Informatie verstrekken over alle vormen van vervoer voor ouderen
 • Middels gespreksgroepen en deskundigheidsbevordering de positie van ouderen en de ouderenbonden versterken.
 • Informatie geven over het instellen van Participatieraden.

KBO Overijssel ondersteunt afdelingsbesturen en kaderleden wanneer zij bovengenoemde activiteiten op lokaal niveau willen aanpakken en uitvoeren.